ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2559
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2558
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2557
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2556
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2555
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2554
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2553
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2552
   » ความสำเร็จด้านบุคลากร
   » ความสำเร็จด้านผู้เรียน
   » ความสำเร็จด้านสถานศึกษา
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2551
 
 
 ความสำเร็จด้านสถานศึกษา ปี 2552
 
การประเมินความสำเร็จด้านสถานศึกษานั้น ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากความพึงพอใจที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียน โดยในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โรงเรียนได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ในส่วนต่างๆ สำหรับปีการศึกษาถัดไป สำหรับในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา โรงเรียนสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน และมีผู้ปกครองร่วมตอบคำถามทั้งสิ้น 250 ราย โดยผลการสำรวจมีดังนี้

สรุปการประเมินความพึงพอใจของผุ้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการโรเรียนกลับเพชรศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

5.00-4.50  ระดับคุณภาพ มากที่สุด

4.49-3.50  ระดับคุณภาพ  มาก

3.49-2.50  ระดับคุณภาพ ปานกลาง

2.49-1.50  ระดับคุณภาพ  น้อย

1.49-1.00  ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด


 
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th