ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2556
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2555
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2554
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2553
   » ความสำเร็จด้านบุคลากร
   » ความสำเร็จด้านผู้เรียน
   » ความสำเร็จด้านสถานศึกษา
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2552
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2551
 
 
 ความสำเร็จด้านบุคลากร ปี 2553
 
 โรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้ส่งสริมการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอให้กับผู้เรียน  ช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น จากการที่โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูบวกกับความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานของแต่ละท่าน ที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ผู้เรียนทำให้หลายท่านได้รับรางวัลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวนหลายรางวัล มีทั้งระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระดับภาคใต้ ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้

  นางวรวลัญช์  ณ วิภาส
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

รางวัลที่ได้รับ

 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สำหรับเด็ก ครั้งที่ 19  หัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัมพันธภาพทางธรรมชาติ" Intermational Children's Painting Competition on the Environment W Biodiversity : Connecting with Nature" ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรางวัลชมเชย
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 60 จังหวัดตรัง
 3. ฝึกซ้อนักเรียนแข่งขันกิขกรรมรวมศิลป์สร้างารรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แลพกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นปรถมศึกษาปที่ 4-6  และกิจกรรมประติมากรรมลอยตัวระดับชั้นป.4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา,งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางเนาวรัตน์  สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3/2

รางวัลที่ได้รับ

 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อระดับชั้นปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั่งที่ 60 จังหวัดตรัง, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , งานมหกรรมการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางสาวอังศุมาวรรณ   ฉวาง
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง 
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง 
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะตอบปัญหาสังคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง 4.ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 60,งานมหกรรมการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน, งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชการครั้งที่ 7   นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญเงิน
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปแกรม Paint ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการประดิษฐ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใ ครั้งที่ 60 , งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางสาวอรอุมา  เหลือจันทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพจิตตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที 3 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันโครงการสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทองแดง
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 , งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 , งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางสาวนาริสสา  คานีลลาส
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิขจกรรม Impromptu Speech รพดับช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรีญเงิน
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Speech Bee และกิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน Story Telling  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 5. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Speech contest  ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา,งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชันนางจันทรา  ซังชาสิทธิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรค์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 , งามหกรรมทักษะวิชาการนางสาวแสงดาว  อนันตวรพจน์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันคัดลามือและอ่านอกเสียง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน , งานมหกรรมทักษะวิชาการ , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60นางสาวอานิต้า   รอแม
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดเขียนเรียงความเนื่องในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 รางวัลชนะเลิศ
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแข่งขันคัดลายมือ รางวัลเหรียญทอง
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 , งานมหกรรมทักษะวิชาการนายรณรงค์  แวววรรณจิตร
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกรีฑา รางวัลเหรียญทอง งานแข่งขันกีฬานักเรียน "นครสงขลาเกมส์ " ครั้งที่ 6 ประจำปี  2553 นางศุลีพร  บุรีศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับ ชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงินและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Pain ระดับช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 , งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชันระดับภาคใต้ , ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 , งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554นางสาวสุนันทา  คงแก้ว
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมเป็นเลิศทางสังคม และนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชรสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน และงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553นางสาวสุทิพย์  ทองมา
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน  งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553
นางสาวสุกัญญา   ยีหวังเจริญ
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดคัดลายมือระดับชั้น ป.1 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553นางปริณดา  ณ ถลาง
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้และของชำร่วยจากเศษวัสดุระดับชาวงชั้นที่ 1 และ 2 รางวัลเหรียญเงิน , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้นางจิราวดี  อนันตพันธ์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน  งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน , งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา  2553นางสาวเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3/3

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดฉีกปะกระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ  ครั้งที่ 7 ประจำปีนางสาวบุญพา   นิลเพ็ชร์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว  ระดับชั้นปฐมวัย รองชะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรม วันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา  2553 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา  2553 และระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลานางปภัสสรา  แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวืทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2554, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 , ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลานางสาวชุลีพร   นกเขียว
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Making word สร้างคำศัพท์ รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ  ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา  2554
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมSpeech contest ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 , ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา, งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ระดับจังหวัดนางสาวนุกูล  รักเงิน
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Impromptu Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการพ๔ดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการครั้งที่ 7
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee Telling ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา  2553 , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th