ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2559
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2558
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2557
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2556
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2555
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2554
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2553
   » ความสำเร็จด้านบุคลากร
   » ความสำเร็จด้านผู้เรียน
   » ความสำเร็จด้านสถานศึกษา
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2552
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2551
 
 
 ความสำเร็จด้านบุคลากร ปี 2553
 
 โรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้ส่งสริมการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอให้กับผู้เรียน  ช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น จากการที่โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูบวกกับความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานของแต่ละท่าน ที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ผู้เรียนทำให้หลายท่านได้รับรางวัลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวนหลายรางวัล มีทั้งระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระดับภาคใต้ ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้

  นางวรวลัญช์  ณ วิภาส
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

รางวัลที่ได้รับ

 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สำหรับเด็ก ครั้งที่ 19  หัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัมพันธภาพทางธรรมชาติ" Intermational Children's Painting Competition on the Environment W Biodiversity : Connecting with Nature" ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรางวัลชมเชย
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 60 จังหวัดตรัง
 3. ฝึกซ้อนักเรียนแข่งขันกิขกรรมรวมศิลป์สร้างารรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แลพกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นปรถมศึกษาปที่ 4-6  และกิจกรรมประติมากรรมลอยตัวระดับชั้นป.4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา,งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางเนาวรัตน์  สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3/2

รางวัลที่ได้รับ

 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อระดับชั้นปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั่งที่ 60 จังหวัดตรัง, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , งานมหกรรมการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางสาวอังศุมาวรรณ   ฉวาง
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง 
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง 
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะตอบปัญหาสังคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง 4.ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 60,งานมหกรรมการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน, งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชการครั้งที่ 7   นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญเงิน
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปแกรม Paint ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการประดิษฐ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใ ครั้งที่ 60 , งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางสาวอรอุมา  เหลือจันทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพจิตตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที 3 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันโครงการสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทองแดง
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 , งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 , งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน  นางสาวนาริสสา  คานีลลาส
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิขจกรรม Impromptu Speech รพดับช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรีญเงิน
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Speech Bee และกิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน Story Telling  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 5. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Speech contest  ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา,งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชันนางจันทรา  ซังชาสิทธิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรค์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 , งามหกรรมทักษะวิชาการนางสาวแสงดาว  อนันตวรพจน์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันคัดลามือและอ่านอกเสียง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน , งานมหกรรมทักษะวิชาการ , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60นางสาวอานิต้า   รอแม
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดเขียนเรียงความเนื่องในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 รางวัลชนะเลิศ
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแข่งขันคัดลายมือ รางวัลเหรียญทอง
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 , งานมหกรรมทักษะวิชาการนายรณรงค์  แวววรรณจิตร
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกรีฑา รางวัลเหรียญทอง งานแข่งขันกีฬานักเรียน "นครสงขลาเกมส์ " ครั้งที่ 6 ประจำปี  2553 นางศุลีพร  บุรีศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับ ชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงินและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Pain ระดับช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 , งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชันระดับภาคใต้ , ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 , งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554นางสาวสุนันทา  คงแก้ว
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมเป็นเลิศทางสังคม และนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชรสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน และงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553นางสาวสุทิพย์  ทองมา
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน  งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553
นางสาวสุกัญญา   ยีหวังเจริญ
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดคัดลายมือระดับชั้น ป.1 รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553นางปริณดา  ณ ถลาง
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้และของชำร่วยจากเศษวัสดุระดับชาวงชั้นที่ 1 และ 2 รางวัลเหรียญเงิน , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้นางจิราวดี  อนันตพันธ์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน  งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน , งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา  2553นางสาวเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3/3

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดฉีกปะกระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ  ครั้งที่ 7 ประจำปีนางสาวบุญพา   นิลเพ็ชร์
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว  ระดับชั้นปฐมวัย รองชะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรม วันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา  2553 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา  2553 และระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลานางปภัสสรา  แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
 • ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวืทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2554, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 , ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลานางสาวชุลีพร   นกเขียว
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Making word สร้างคำศัพท์ รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ  ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา  2554
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมSpeech contest ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 , ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา, งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ระดับจังหวัดนางสาวนุกูล  รักเงิน
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลที่ได้รับ
 1. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Impromptu Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทอง
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการพ๔ดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการครั้งที่ 7
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553
 4. ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee Telling ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา  2553 , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


fake watches uk replica watches uk replica watches china cheap replica watches cartier replica replica watches fake watches china replica watches usa swiss replica watches replica watches china fake watches china
 
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th